B1

Zvolte jazyk

Účelem tohoto dokumentu Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) je vysvětlit podmínky zpracování osobních údajů při procházení těchto webových stránek a dalších aktivitách na těchto stránkách a poskytnout Vám přehled všech Vašich práv včetně způsobu, jak je uplatnit.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, které plynou z těchto webových stránek, je Luboš Gorgan, Stárkov 77, IČ 86673882 (dále jen „Správce“).

Pro jakékoli dotazy, žádosti či informace je Vám Správce k dispozici na kontaktní adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na této kontaktní adrese můžete například odvolat Váš souhlas, podat námitky či uplatnit vůči správci stížnost.

 

Způsob zpracování osobních údajů a příjemci

Správce zpracovává pouze údaje, které jste jí poskytli přímo Vy při komunikaci s touto webovou stránkou, které získal při poskytování služeb, nebo které byly získány z veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje Správce zpracovává k níže uvedeným účelům, a to způsobem a za podmínek, které jsou u každého účelu vymezeny.

Správce spolupracuje s následujícími kategoriemi zpracovatelů osobních údajů:

 • poskytovatelé serverových a technologických řešení;
 • dodavatelé služeb pro správu internetových řešení a prezentací;
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů;
 • poskytovatelé účetních a daňových služeb;
 • poskytovatelé administrativních a doručovacích služeb.

Procházení webu 

Pro zajištění možnosti procházení našich webových stránek využíváme cookies a jiné obdobné nástroje. Více informací naleznete na stránce Zásady cookies.

 

Jaké údaje zpracováváme

Pro zajištění vyřízení požadavku prostřednictvím kontaktů na tomto webu, tedy pro zasílání zpráv, informací, e-mailový či telefonický kontakt apod., sbírá Správce Vaše osobní údaje, aby na Vaše požadavky mohl odpovědět a vyřídit je.

Jedná se o jméno a příjmení, kontakt (např. e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo), obsah zprávy nebo požadavku a případně další Vámi poskytnuté informace ve formulářích.

Právním titulem pro tento účel je Váš souhlas. Souhlas je dobrovolný, i když jej poskytnete, můžete jej kdykoliv odvolat.

Takto získané osobní údaje Správce zpracovává a archivuje po dobu 10 let z důvodu zajištění navazující komunikace a poskytování služeb, vzniklých na základě prvotního kontaku.

 

Ochrana vlastních práv

Pokud Správce provádí výše uvedená zpracování, pak po jejich ukončení sbírá omezený rozsah dokumentů a osobních údajů za účelem ochrany vlastních práv, obrany proti uplatněným nárokům a rovněž z důvodu obrany pří soudních/správních/kontrolních a jiných řízeních.

Pro tento účel Správce uchovává pouze omezený rozsah dokumentů – například souhlasy, záznamy o právních jednání a jiné právní dokumenty.

Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem Správce na ochraně svých práv, doložení souladu a obraně vůči orgánům dozoru. 

Takto shromážděné údaje uchovává Správce po dobu 3 let od uplynutí doby zpracovaní stanovené jiným účelem dle těchto zásad, resp. po dobu, než bude ukončeno soudní či jiné řízení a související lhůty pro opravné prostředky.

 

Zabezpečení osobních údajů

Pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování a ochrany osobních údajů přijal Správce vhodná technická a organizační opatření, která sledují současný vývoj technických prostředků, jež přispívají k bezpečnosti zpracování osobních údajů, především k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití.

 

Práva subjektů údajů

Při veškerém zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům – právo na to, aby Vám Správce bez zbytečného odkladu předala informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech;
 • právo na opravu – právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) – právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají;
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte prosím Správce na výše uvedeném kontaktu;
 • právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli Správci a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správcia právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;
 • právo podat stížnost k orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

další práva:

 • máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. CRS nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.
 • kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech;
 • všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady kdykoliv změnit. Když je zveřejněna nová verze tohoto textu na této stránce, okamžitě přechází v platnost.

Tyto zásady jsou platné a účinné ode dne 10. 1. 2023.